1/20/2555

ทบทวนพยัญชนะ และสระภาษาอังกฤษ [ตอนที่ 1]

ภาษาอังกฤษมีตัวอักษร 26 ตัว และ 5 ใน 26 ตัวนั้นเป็นสระ

ซึ่งได้แก่ A, E, I O , U

และมีอีก 1 ตัวอักษรที่สามารถเป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ นั่นคือตัว Y

การเขียนภาษาอังกษสามารถเขียนได้ 4 แบบ ได้แก่

  1. ตัวพิมพ์ใหญ่
  2. ตัวพิมพ์เล็ก
  3. ตัวเขียนใหญ่
  4. ตัวเขียนเล็ก
ตารางแสดงตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กคำอ่าน
Aaเอ
Bbบี
Ccซี
Ddดี
Eeอี
Ffเอฟ
Ggจี
Hhเอช
Iiไอ
Jjเจ
Kkเค
Llแอล
Mmเอ็ม
Nnเอ็น
Ooโอ
Ppพี
Qqคิว
Rrอาร์
Ssเอส
Ttที
Uuยู
Vvวี
Wwอับเบิลยู
Xxเอ็กซ์
Yyวาย
Zzซี, แซ็ด
ตารางแสดงการเปรียบเทียบพยัญชนะในภาษาอังกฤษ กับ ภาษาไทย
พยัญชนะภาษาอังกฤษพยัญชนะภาษาไทยตัวอย่าง
bbird
cค หรือ ซcycle, cat
chช หรือ คchain, Christ
ckdeck
ddrink
dhBuddhist
fface
ggift
gecharge
ghtough
hhouse
jjob
kค หรือ กking
llike
mmood
nnear
ngsing
nkงค์sink
pพ หรือ ปpink
phphysician
quควquench
rrace
sส หรือ ซsin
shshine
tท หรือ คtiger
ththat
vvoice
wwife
xคช์ox
yyou
zzoo
แสดงความคิดเห็น